Kulturë Poezia “Merrmëni” e shkrimtarit Vaid Hyzoti vjen e  përkthyer në gjuhën angleze

Poezia “Merrmëni” e shkrimtarit Vaid Hyzoti vjen e  përkthyer në gjuhën angleze

Nga Raimonda Moisiu

Vaid Hyzoti is an Albanian-American writer, poet, prolific journalist and literary critic. He was born in Ishëm, Durrësi District, Albania, on 1960. Vaid Hyzoti graduated in Albanian Literature from University of Tirana, on 1982, and later, on 1986; he received a master’s degree in Albanian literary critic. Also he has worked as a teacher and as a journalist. Vaid Hyzoti is well known for being one of the most influential voices in Albanian Literature and in Albanian–American Letters in the exile.

His poetry and short stories focus on literary history, social, political, and economic issues. Vaid Hyzoti has written several poems as well as lyrical, love and pain poems.

Over the past three decades Vaid Hyzoti has written journal and newspaper articles columns, and critical notices that appeared in Albanian magazines and newspapers. Hyzoti works with equal skill in poetry, and he first came to the attention of Albanian Literature with his first poetry book in 1986, Tiranë, Albania, and titled,  “Voices of the next day”, (“Zërat e ditës së re”.) Since then, he has published numerous books of poetry and prose, including his most recent book of poetry collection, titled “-“My Day-just a cigarette”, 2017

The poet, writer, journalist and literary critic, Vaid Hyzoti has published eight books. He is the author of six books of poetry and two books of prose. His poetry at its best is published in several international poetry anthologies, newspapers, magazines, and on the Web.

He lives in New York, where he has resided for over 20 years, with his family. The poem titled “Take me away”-(“Merrmëni”) which feels so intimate and self-revolting is almost constantly artistic, lyric, philosophic and political at the same time. This poem signifies outsider experiences, which are complete in their vivid imagery yet leave room for personal interpretation. Vaid Hyzoti uses language, often fragments with extended impact, to unveil the indescribable and to embody emotion that language can’t possibly express. “Merrmëni’ (Take me away”) is poetry-and Vaid Hyzoti is a poet- that marvels us and deeply resonates love, pain, encouragement, freedom and revolt, a marvelous poem that captures the feeling of being lost in this misshaped world.

The poem “Take me away”- (“Merrmëni”) will always be current, of its time, of our times.”

Take me away

I can’t stand your gluttony anymore, 

Not for altruism, all to you I surrender,

I feel half alive and half dead!

So rip me off, from my head to my toes…

Then, throw my head away, insofar as you

Instead of that, use your profit calculator,

While my eyes catch up with new horizons,

Other voices are engrossed in my hearing aid…

Begin to rip my nails off! They grow faster,

And make with those, your ivory beads,

Then, one after another, get what you need,

And suck all the marrow from my bones…

You may have my genital organ,

It’s as visible as a tree; rip it off my body,

Maybe a wealthy client would need it,

To feed the greed over to his dirty desires…

Take my voice too, no matter how rough it is, 

And swap it out with the dumbs of your sort,

To wreak the tremendous anger on me, 

Just because I’m an innocent stranger!

Take my shoulders; tie up heavy loads,

Till they get bent, swollen and bluish,

Until the cruelest profits hit the bottom!

Where, it can’t be tamed anymore, till I’m gone!

You may also have my lungs! They’re a bit aged!

But still breathing with my stepping pace,

Offer them to any asthmatic, to climb up his ego,

To run faster, and not to get stuck in the stairs…

Take my arms! Not to hug, ‘cause

You never gave or took, any of these,

Maybe they’ll help you, carrying your bags,

In certain places, the gold should be hid!

Only the heart, however remained,

It’s a pure heart, golden and polished, 

I give it all, but not for you, give it,

To any dog that need a heart transplant,

Now, nothing else, I have! You want my spirit?

Only that you will never take!

Prepared & Translated from Albanian into English

By Raimonda MOISIU

Author, / Freelance journalist, / Translator

Jacksonville, Florida USA

Kush është shkrimtari dhe poeti Vaid Hyzoti

Vaid Hyzoti është një shkrimtar, poet, gazetar dhe kritik letrar shqiptaro-amerikan. Ai lindi në Ishëm, rrethi i Durrësit, Shqipëri, më 1960. Vaid Hyzoti u diplomua për Letërsi Shqipe në Universitetin e Tiranës, më 1982 dhe më vonë, më 1986; u diplomua për kritikë letrare shqipe. Gjithashtu ka punuar si mësues dhe gazetar. Vaid Hyzoti njihet si një nga zërat më me ndikim në Letërsinë Shqipe dhe në Letrat Shqiptaro-Amerikane në mërgim.

Poezitë dhe tregimet e tij fokusohen në historinë e letërsisë, çështjet sociale dhe ekonomike. Vaid Hyzoti ka shkruar disa poezi si dhe poezi lirike, dashurie dhe dhimbjeje.

Gjatë tre dekadave të fundit, Vaid Hyzoti ka qenë rubrika e artikujve në revista dhe gazeta, si dhe njoftime kritike që kanë dalë në revista dhe gazeta shqiptare. Hyzoti punon me po aq mjeshtëri në poezi dhe për herë të parë ra në vëmendjen e Letërsisë Shqipe me librin e tij të parë me poezi në vitin 1986, Tiranë, Shqipëri, me titull “Zërat e ditës së nesërme”. ) Që atëherë, ai ka botuar libra të shumtë me poezi dhe prozë, duke përfshirë librin e tij më të fundit të përmbledhjes me poezi, të titulluar “-“Dita ime-vetëm një cigare”, 2017

Poeti, shkrimtari, gazetari dhe kritiku letrar, Vaid Hyzoti ka botuar tetë libra. Ai është autor i gjashtë librave me poezi dhe dy librave në prozë. Poezia e tij në më të mirën e saj është botuar në disa antologji ndërkombëtare poetike, gazeta, revista dhe në Web.

Ai jeton në Nju Jork, ku banon prej mbi 20 vitesh, me familjen e tij. Poezia e titulluar “Merrmëni”) e cila ndihet kaq intime dhe vetë revoltuese është pothuajse vazhdimisht artistike, lirike, filozofike dhe politike në të njëjtën kohë. Kjo poezi nënkupton përvojat e jashtme të jetës që janë të plota në imazhet e tyre të gjalla, por lënë hapësirë për interpretim personal. Vaid Hyzoti përdor gjuhën, shpesh fragmenteare me ndikim të gjerë, për të shpalosur të papërshkrueshmen dhe për të mishëruar emocionin që gjuha nuk mund ta shprehë.

“Merrmëni” është poezi –dhe Vaid Hyzoti është një poet – që na mahnit dhe rezonon thellësisht dashurinë, dhimbjen, inkurajimin, lirinë dhe revoltën, një poezi e mrekullueshme që të rrëmben me ndjenjën e të qenit i humbur në këtë botë të trazuar.

Poezia “Merrmëni”  do të mbetet përherë aktuale, e kohës së saj, dhe e kohës sonë.

 

Merrmëni!-poezi nga Vaid Hyzoti

Nuk mundem më panginjësisë suaj t’i bëj ballë

Jo për altruizëm po ju dorëzohem me të gjitha,

Jam gjysmë i vdekur dhe gjysmë i gjallë,

Rripmëni nga flokët deri në gishta…

Kokën ma hidhni, përderisa dhe vetë

Në vend të saj mbani makinë llogaritëse të fitimit,

Sytë e mi rrokin të tjera horizonte,

Të tjera zhurmëra thith aparati im i dëgjimit.

Filloni me thonjtë që rriten aq shpejt

Dhe bëni me ta tespije prej fildishi.

Pastaj një e nga një merrini krejt

Dhe tek kokallat ju palcën ma thithni.

Merrmëni dhe organin gjenital,

Eshtë i dukshëm dhe shqiteni prej trupit.

Një kliente e pasur për të do të dalë,

Të ngopë pangopësinë e epsheve të turpit.

Merrmëni zërin, ndonëse është i vrazhdë.

Shiteni tek memecet e sojit tuaj,

Të shprazë mbi mua inatin e madh,

Për pafajsinë se jam i huaj!

Merrmëni supet, ngarkojini rëndë,

Deri të lakohen e mavijosen,

Pashpirtshmëria e fitimit të shkojë deri në fund

Aty ku s’mban, deri krejt të sosem…

Merrmëni mushkëritë. Janë ca të përdorura.

Por ende frymojnë me ritmin e hapeve,

Për ndonjë asmatik me egon e ngjitjeve,

Të vrapojë ethshëm, mos mbetet mes shkallëve…

Merrmëni krahët. Jo për përqafime,

Se të tilla nuk dhatë e morët ndonjëherë,

Mbase ju ndihmojnë të mbani valixhet,

Në vende të sigurta ari duhet shpjerë…

Mbetet dhe zemra. Është një zemër e pastër,

 E artë dhe e lëmuar. Ua jap, jo për ju,

Bëjani transplant ndonjë qeni.

…dhe nuk kam tjetër. Doni dhe shpirtin?

Vetëm atë kurrë s’do ma gjeni!

Raimonda MOISIU

Jacksonville, Florida SHBA